Odporúčaná šablóna:

Pre používateľov LaTeX (odporúčané): Stiahni ZIP alebo Prezri na GITHUB-e

Pre používateľov MS Word: link na FChPT stránku

Pravidlá pri písaní záverečných prác

Desatoro kvalitnej záverečnej práce (alebo protokolu)

  1. práca je delená na kapitoly a podkapitoly (sekcie),
  2. ak je kapitola (sekcia) delená na podkapitoly, musí ich mať aspoň dve,
  3. každá kapitola (sekcia) musí začínať textom a musí ním aj končiť, t.j. kapitola (sekcia) nesmie končiť rovnicou, tabuľkou, alebo grafom,
  4. pri písaní textu sa neopakujeme, ale odkazujeme sa už na uvedené informácie,
  5. každá rovnica (aj chemická) má číslo,
  6. každá rovnica je referencovaná v texte, nie pred tým ako ju prvý krát napíšete,
  7. každý graf a obrázok majú číslo a popis pod grafom (caption) a je referencovaný v texte a môže sa zobraziť aj na inej strane, nie však mimo danej kapitoly,
  8. pre tabuľku platí to isté ako pre graf, pričom popis tabuľky je nad tabuľkou,
  9. grafy aj tabuľky sú zarovnané na stred strany,
  10. nemiešame teóriu s výsledkami v rámci jednej kapitoly.

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná aktualizácia: 29.03.2018 22:48
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS