Kód predmetu:
N424M3_4B
Názov predmetu:
Matematika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
9
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, vypracovanie priebežných zadaní, absolvovanie testov a úspešná záverečná skúška.
Výsledky vzdelávania:
Študenti majú osvojené základné poznatky z lineárnej algebry, diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií jednej premennej potrebné pre zvládnutie ďalšieho štúdia.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ŠABO, M. Matematika 1. Bratislava: STU, 2009. 195 s.
  • JASEM, M. – HORANSKÁ, Ľ. Matematika I, Zbierka úloh. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 134 s. ISBN 978-80-227-3136-2.
Odporúčaná:
  • Franklin Demana, Bert K. Waits, Stanley R. Clemens: College Algebra & Trigonometry: A Graphing Approach. Addison - Wesley Publishing Company, 1992. ISBN 0201562944.
  • Sherman K. Stein: Calculus and analytic geometry. McGraw-Hill Book company, 1987. ISBN 0-07-061159-9.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
2406

A 8.1 %

B 9.2 %

C 15.8 %

D 22.1 %

E 30.3 %

FX 14.5 %

Vyučujúci:
V. Baláž, M. Gall, P. Jánoš, M. Jasem, N. Krivoňáková, M. Langerová, S. Pavlíková, P. Viceník, T. Visnyai (2021/2022 – Zimný semester)
V. Baláž, M. Gall, Ľ. Horanská, M. Jasem, M. Langerová, M. Nehéz, S. Pavlíková, P. Viceník, T. Visnyai (2020/2021 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, M. Gall, Ľ. Horanská, M. Jasem, A. Maťašovský, M. Nehéz, S. Pavlíková, P. Viceník, T. Visnyai (2019/2020 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, M. Gall, Ľ. Horanská, M. Jasem, A. Maťašovský, M. Nehéz, S. Pavlíková, P. Viceník, T. Visnyai (2018/2019 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, M. Gall, Ľ. Horanská, M. Jasem, N. Krivoňáková, A. Maťašovský, M. Nehéz, S. Pavlíková, M. Šabo, P. Viceník, T. Visnyai (2017/2018 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, M. Gall, Ľ. Horanská, K. Chudá, M. Jasem, N. Krivoňáková, A. Maťašovský, M. Nehéz, S. Pavlíková, M. Šabo, P. Viceník, T. Visnyai (2016/2017 – Zimný semester)
V. Baláž, Ľ. Balko, M. Gall, I. Garaj, Ľ. Horanská, K. Chudá, M. Jasem, N. Krivoňáková, C. Krommerová, P. Letavaj, M. Nehéz, S. Pavlíková, J. Poljovka, M. Šabo, Z. Takáč, T. Visnyai, M. Žitňanská (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. RNDr. Milan Jasem, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
13. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS