Kód predmetu:
N424M3_4B
Názov predmetu:
Matematika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
9
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Testy
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z lineárnej algebry, diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií jednej premennej potrebné pre zvládnutie odborného štúdia. Rozvoj logického myslenia.
Stručná osnova predmetu:
1. Vybrané state z algebry (dotácia 16/16)
 
a. Vektory
b. Maticový počet
c. Sústavy lineárnych rovníc
d. Algebraické rovnice, komplexné čísla

2. Reálne funkcie (dotácia 8/8)
 
a. Reálne funkcie a ich vlastnosti
b. Elementárne funkcie
c. Postupnosti a ich limita
d. Limita a spojitosť funkcie

3. Diferenciálny počet reálnych funkcií jednej premennej (dotácia 12/12)
 
a. Derivácia funkcie, geometrický a fyzikálny význam
b. Vlastností funkcií s deriváciou, aplikácie v optimalizácii
c. Aproximácia funkcie polynómom, Taylorov polynóm
d. Krivky a funkcie dané parametricky

4. Integrálny počet reálnych funkcií jednej premennej (dotácia 16/16)
 
a. Primitívna funkcia, neurčitý integrál, základné vzorce
b. Substitučná metóda
c. Metóda per partes
d. Neurčité integrály racionálnych funkcií, používanie tabuliek
e. Určitý integrál
f. Základné vlastnosti a metódy výpočtu určitého integrálu
g. Aplikácie určitého integrálu v geometrii, chémii a fyzike

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ŠABO, M. Matematika 1. Bratislava: STU, 2009. 195 s.
  • JASEM, M. – HORANSKÁ, Ľ. Matematika I, Zbierka úloh. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 134 s. ISBN 978-80-227-3136-2.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
1857

A 8.6 %

B 10.1 %

C 16.2 %

D 22.1 %

E 29.5 %

FX 13.5 %

Vyučujúci:
V. Baláž, Š. Boor, M. Gall, Ľ. Horanská, M. Jasem, A. Maťašovský, M. Nehéz, S. Pavlíková, P. Viceník, T. Visnyai (2019/2020 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, M. Gall, Ľ. Horanská, M. Jasem, A. Maťašovský, M. Nehéz, S. Pavlíková, P. Viceník, T. Visnyai (2018/2019 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, M. Gall, Ľ. Horanská, M. Jasem, N. Krivoňáková, A. Maťašovský, M. Nehéz, S. Pavlíková, M. Šabo, P. Viceník, T. Visnyai (2017/2018 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, M. Gall, Ľ. Horanská, K. Chudá, M. Jasem, N. Krivoňáková, A. Maťašovský, M. Nehéz, S. Pavlíková, M. Šabo, P. Viceník, T. Visnyai (2016/2017 – Zimný semester)
V. Baláž, Ľ. Balko, M. Gall, I. Garaj, Ľ. Horanská, K. Chudá, M. Jasem, N. Krivoňáková, C. Krommerová, P. Letavaj, M. Nehéz, S. Pavlíková, J. Poljovka, M. Šabo, Z. Takáč, T. Visnyai, M. Žitňanská (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. RNDr. Milan Jasem, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS