Kód predmetu:
N400T0_4I
Názov predmetu:
Tvorba vedeckých dokumentov
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Vyučujúci:
J. Holaza, J. Holaza (2023/2024 – Zimný semester)
J. Holaza, M. Mojto (2022/2023 – Zimný semester)
M. Mojto (2021/2022 – Zimný semester)
M. Mojto (2020/2021 – Zimný semester)
M. Mojto (2019/2020 – Zimný semester)
M. Fikar (2018/2019 – Zimný semester)
M. Fikar (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z prípravy vedeckých typov dokumentov a to jednak WYSIWYG ako aj transformačného typu. Dokáže spracovať bibliografické informácie, citovať literárne zdroje. Ovláda nástroj spracovania dokumentov LaTeX, dokáže dávkovo generovať z neho rozličné prezentačné a tlačové formáty výstupu. Tiež ovláda základy systémov štrukturovaného textu ako XML či DocBook.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky tvorby vedeckých dokumentov
2. Výhody a nevýhody WYSIWYG systémov
3. MS Word, Libre Office, Google Docs a ich použitie
4-10 LaTeX
4. Úvod
5. Matematické konštrukcie
6. Správa rozsiahlych dokumentov
7. Práca s bibliografickými údajmi
8. Obrázky, tabuľky
9. Grafy a diagramy
10. Formáty exportu
11-13 Ostatné dokumentačné systémy
11. XML formáty
12. DocBook - základy
13. DocBook - transformácie
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • KOPKA, H. – DALY, P W. Latex. Podrobný průvodce. Brno : Computer Press, 2004. 576 s. ISBN 80-722-6973-9.
  • MITTELBACH, F. – GOOSSENS, M. The Latex Companion. Reading : Addison-Wesley, 1994. 527 s. ISBN 0-201-54199-8.
  • GOOSSENS, M. – RAHTZ, S. – SUTOR, R S. – GURARI, E M. – MOORE, R. The LATEX web companion: Integrating TEX, HTML, and XML. Reading : Addison-Wesley, 1999. 522 s. ISBN 0-201-43311-7.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa realizuje formou 13 dvohodinových cvičení.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS