Kód predmetu:
N422D0_4I
Názov predmetu:
Dynamika a riadenie procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester:
Chemické inžinierstvo – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent odovzdá protokoly z individuálnych zadaní, ktoré sú prevažne simulačné. Zadania sa riešia na laboratórnych cvičeniach a samostatne a sú bodované. Študent vypracuje, odovzdá, prezentuje a obháji 2 projekty počas semestra. Projekty sú tiež bodované. Študent absolvuje predmet, ak odovzdá všetky protokoly a jeho úspešnosť na laboratórnych cvičeniach bude aspoň 56% a hodnotenie projektov bude v súčte aspoň na 56%.
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné princípy identifikácie procesov z aperiodickej a periodickej prechodovej charakteristiky, vie realizovať odmeranie prechodovej charakteristiky a jej identifikáciu. Študent pozná metódy nastavenia PID regulátorov a vie nastaviť PID regulátor na základe znalosti modelu procesu v tvare prenosovej funkcie alebo experimentálnymi metódami. Študent vie porovnať regulačné pochody pomocou ukazovateľov kvality riadenia. Študent ovláda princípy riadenia procesov pomocou rozvetvených regulačných obvodov, a to kaskádovej regulácie, obvodu s meraním poruchy, obvodu s pomocnou riadiacou veličinou, Smithovho prediktora, pomerovej regulácie. Pozná základné princípy riadenia vybraných typov procesov v chemických a potravinárskych technológiách pomocou jednoduchých a rozvetvených regulačných obvodov. Študent vie navrhnúť jednoduchý regulačný obvod a rozvetvený regulačný obvod pre riešenie konkrétneho problému. Študent má prehľad o základných typoch akčných členov a ovláda princípy ich činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BAKOŠOVÁ, M. –FIKAR, M. Riadenie procesov. STU v Bratislave, 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1: Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 192 s. ISBN 80-227-1289-2.
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
  • INGHAM, J. Chemical Engineering Dynamics: Modelling with PC Simulation. Weinheim : VCH, 1994. 701 s. ISBN 3-527-28577-6.
  • RAY, W H. – OGUNNAIKE, B A. Process dynamics, modelimg, and control. New York : Oxford University Press, 1994. 1260 s. ISBN 0-19-509119-1.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
120

A 39.2 %

B 31.7 %

C 22.5 %

D 6.6 %

E 0 %

FX 0 %

Vyučujúci:
K. Fedorová, J. Holaza, J. Oravec (2023/2024 – Zimný semester)
J. Holaza (2022/2023 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2021/2022 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2020/2021 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Mészáros, J. Oravec, A. Vasičkaninová (2019/2020 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2018/2019 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2017/2018 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2016/2017 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
18. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS