Kód predmetu:
N423A0_4B
Názov predmetu:
Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov I
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Ján Stopka, CSc.
Vyučujúci:
M. Kalúz, J. Oravec (2016/2017 – Zimný semester)
M. Kalúz, J. Števek (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Predmet pripravuje študenta tvorivo a efektívne využívať výpočtovú techniku pri riešení úloh a ich prezentácii v programovom prostredí MS Office. Po absolvovaní kurzu študent zvládne základy písania odborných textov. Vie narábať so súbormi dát a prezentovať výsledky v tabuľkovej a grafickej forme. Vie riešiť sústavy lineárnych a nelineárnych rovníc.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Základy písania odborných dokumentov,
Možnosti prezentácie a publikovania dokumentov v PowerPointe
Tvorba tabuliek
Tvorba grafov
Fitovanie nameraných údajov
Práca s makrami
Riešenie sústavy lineárnych rovnic
Riešenie sústavy nelineárnych rovnic
Možnosti riešenia materiálových bilancií v prostredí Excelu
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ACKLEN, L. Microsoft Office 2000: Word. Excel. Powerpoint. Publisher. Outlook. Acces:Několikaky kroky k okamžitým výsledkům: Potřebn= dovednosti získate za pouhých 10 minut. Brno : SoftPress, 2000. 180 s. ISBN 80-902824-5-8.
  • Microsoft Office 2010: Podrobná uživatelská příručka. Brno : Computer Press, 2010. 491 s. ISBN 978-80-251-3222-7.
  • URBÁNEK, T. – ŠKÁRKA, J. Excel 97 pro vědce a inženýry. Praha : Computer Press, 1998. 434 s. ISBN 80-7226-099-5.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Seminár, aktívna práca s výpočtovou technikou
Metódy a kritériá hodnotenia:
klasifikovaný zápočet
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS