Kód predmetu:
N424M2_4B
Názov predmetu:
Matematika II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účast na cvičeniach, 2 priebežné testy, záverečná skúška.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú základy diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií viac premenných, diferenciálnych rovníc, teórie krivkového integrálu a radov, ktoré sú potrebné na úspešné zvládnutie ich odborného štúdia.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • KOLESÁROVÁ, A. – BALÁŽ, V. Matematika II. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 261 s. ISBN 978-80-227-3493-6.
  • JASEM, M. – KOLESÁROVÁ, A. Matematika II, Zbierka úloh. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 172 s. ISBN 978-80-227-3663-3.
  • KREYSZIG, E. Advanced Engineering Mathematics 7th Edition. Toronto: John Wiley & Sons, Inc., 1993.
Odporúčaná:
  • FABRICI, I. – ŠABO, M. Matematika I. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 235 s. ISBN 80-227-0873-9.
  • FABRICI, I. – ŠABO, M. Matematika II. Bratislava: Vydavateľstvo STU , 1997. 255 s. ISBN 80-227-0967-0.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
1928

A 10.9 %

B 14.3 %

C 19.2 %

D 20.2 %

E 28.1 %

FX 7.3 %

Vyučujúci:
V. Baláž, M. Gall, Ľ. Horanská, M. Jasem, M. Langerová, S. Pavlíková, P. Viceník, T. Visnyai (2023/2024 – Zimný semester)
V. Baláž, Ľ. Horanská, M. Jasem, M. Langerová, Z. Ontkovičová, Z. Takáč, P. Viceník, T. Visnyai (2022/2023 – Zimný semester)
V. Baláž, Ľ. Horanská, M. Jasem, M. Langerová, Z. Takáč, P. Viceník, T. Visnyai (2021/2022 – Zimný semester)
V. Baláž, Ľ. Horanská, M. Jasem, N. Krivoňáková, M. Langerová, S. Pavlíková, Z. Takáč, P. Viceník, T. Visnyai (2020/2021 – Zimný semester)
V. Baláž, M. Gall, Š. Gyürki, Ľ. Horanská, M. Jasem, A. Maťašovský, S. Pavlíková, Z. Takáč, P. Viceník, T. Visnyai (2019/2020 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, Ľ. Horanská, M. Jasem, A. Maťašovský, S. Pavlíková, Z. Takáč, P. Viceník (2018/2019 – Zimný semester)
V. Baláž, Ľ. Horanská, M. Jasem, N. Krivoňáková, A. Maťašovský, S. Pavlíková, Z. Takáč, P. Viceník, T. Visnyai (2017/2018 – Zimný semester)
V. Baláž, Ľ. Horanská, K. Chudá, M. Jasem, N. Krivoňáková, A. Maťašovský, S. Pavlíková, M. Šabo, Z. Takáč, P. Viceník, T. Visnyai (2016/2017 – Zimný semester)
V. Baláž, Ľ. Horanská, K. Chudá, M. Jasem, N. Krivoňáková, A. Maťašovský, S. Pavlíková, M. Šabo, Z. Takáč, Š. Varga, T. Visnyai (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
13. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS