Kód predmetu:
N427S2_4B
Názov predmetu:
Seminár z matematiky II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na cvičeniach, vypracovanie priebežných úloh, záverečný test
Výsledky vzdelávania:
Seminár má slúžiť na prehlbovanie a dôkladne precvičovanie poznatkov získaných na predmete MatematikaII. Po absolvovaní študent lepšie zvládne riešiť príklady z oblastí diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií viac premenných, diferenciálnych rovníc, teórie krivkového integrálu a vie aplikovať metódy výpočtov v oblasti chémie a fyziky, ovláda vhodné matematické aparáty na riešenie problémov.
Stručná osnova predmetu:

Základy diferenciálneho a integrálneho počtu reálnych funkcií viac premenných s dôrazom na reálne funkcie dvoch premenných. Aplikácie lokálnych extrémov v príkladoch z oblasti chémie a fyziky.Obyčajné diferenciálne rovnice. Lineárne diferenciálne rovnice prvého rádu a druhého rádu s konštantnými koeficientami a ich aplikácie vo fyzike a v chémii. Dvojné integrály. Vektorové polia, krivkový integrál vektorových polí. Aplikácie.

1. a) Základy diferenciálneho a integrálneho počtu reálnych funkcií viac premenných s dôrazom na reálne funkcie dvoch premenných. (dotácia 0/4)
b) Aplikácie lokálnych extrémov v príkladoch z oblasti chémie a fyziky. (dotácia 0/2)
c) Gradient, linearizácia, dotyková rovina. (dotácia 0/2)

2. a) Obyčajné diferenciálne rovnice. Lineárne diferenciálne rovnice prvého rádu a druhého rádu s konštantnými koeficientami. (dotácia 0/6)
b) Aplikácie diferenciálnych rovníc vo fyzike a v chémii. (dotácia 0/2)

3. Dvojné integrály a ich aplikácie. (dotácia 0/4)

4. a) Vektorové polia, krivkový integrál vektorových polí. (dotácia 0/2)
b) Metódy výpočtov krivkových integrálov. (dotácia 0/2)

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • KRAJŇÁKOVÁ, D. Matematika: Zbierka úloh z matematiky. Bratislava : Alfa, 1986. 222 s.
  • JASEM, M. KOLESÁROVÁ, A. Matematika II, Zbierka úloh. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. 172 s. ISBN 978 80 227 3663 3. [podrobnosti]
  • KOLESÁROVÁ, A. BALÁŽ, V. Matematika II. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 261 s. ISBN 978 80 227 3493 6. [podrobnosti]
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
780

A 82.6 %

B 12.2 %

C 3.3 %

D 0.6 %

E 0.3 %

FX 1.0 %

Vyučujúci:
V. Baláž, Ľ. Horanská, M. Jasem, A. Maťašovský, S. Pavlíková, T. Visnyai (2021/2022 – Zimný semester)
V. Baláž, M. Jasem, M. Langerová, S. Pavlíková, T. Visnyai (2020/2021 – Zimný semester)
Ľ. Horanská, M. Jasem, N. Krivoňáková, P. Viceník, T. Visnyai (2019/2020 – Zimný semester)
Š. Boor, Ľ. Horanská, N. Krivoňáková, P. Viceník, T. Visnyai (2018/2019 – Zimný semester)
Š. Boor, M. Gall, Ľ. Horanská, M. Jasem, A. Maťašovský, S. Pavlíková, P. Viceník, T. Visnyai (2017/2018 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, Ľ. Horanská, M. Jasem, A. Maťašovský, S. Pavlíková, P. Viceník, T. Visnyai (2016/2017 – Zimný semester)
Garant predmetu:
PaedDr. Tomáš Visnyai, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie matematiky

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS