Kód predmetu:
N427Z1_4B
Názov predmetu:
Základy matematiky I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
8
Odporúčaný semester:
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti môžu získať maximálne 100 bodov: - dva písomné testy počas semestra, každý za 20 bodov, - písomná skúška, 60 bodov. Hodnotenie: A (92-100 bodov), B (83-91 bodov), C (74-82 bodov), D (65-73 bodov), E (56-64 bodov), Fx (0-55 bodov).
Výsledky vzdelávania:
Študenti si upevnia základy stredoškolskej matematiky a získajú nové vedomosti z matematiky v rozsahu potrebnom pre štúdium ďalších predmetov bakalárskeho štúdia.
Stručná osnova predmetu:
1. Číselné obory, množiny a logika (dotácia 2/4)
2. Výrazy a zlomky (dotácia 6/12)
 
a. Mnohočleny, rozklad mnohočlenov na súčin, úpravy výrazov.
b. Zlomky, lomené výrazy, iracionálne výrazy.
c. Vyjadrenie neznámej zo vzorca.

3. Rovnice (dotácia 4/8)
 
a. Lineárne a kvadratické rovnice.
b. Rovnice s neznámou v menovateli.
c. Iracionálne rovnice.
d. Rovnice s absolútnou hodnotou.

4. Nerovnice (dotácia 4/8)
 
a. Lineárne nerovnice.
b. Kvadratické nerovnice.
c. Nerovnice s neznámou v menovateli.
d. Nerovnice s absolútnymi hodnotami.

5. Sústavy rovníc a nerovníc (dotácia 4/8)
 
a. Sústavy lineárnych rovníc.
b. Sústavy nelineárnych rovníc.
c. Sústavy lineárnych nerovníc.
d. Sústavy nelineárnych nerovníc.

6. Funkcie (dotácia 6/12)
 
a. Pojem a vlastnosti funkcií.
b. Lineárne funkcie.
c. Kvadratické a mocninové funkcie.
d. Nepriama úmernosť a lineárne lomené funkcie.
e. Iracionálne funkcie.

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BELÁKOVÁ, S. – GALL, M. – TAKÁČ, Z. Základy matematiky pre technické odbory. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 156 s. ISBN 978-80-227-3778-4.
  • KOLIBIAROVÁ, B. – WALLNER, T. Príklady na opakovanie stredoškolskej matematiky. Bratislava : Alfa, 1990. 83 s. ISBN 80-05-00344-7.
  • MARKECHOVÁ, D. – ŠVECOVÁ, V. – TIRPÁKOVÁ, A. – STEHLÍKOVÁ, B. Základy matematiky a rozvoj matematickej logiky. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. 133 s. ISBN 978-80-8094-902-0.
  • POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách I. Brno: Prometheus, 2006. 371 s. ISBN 80-71963-37-2.
  • KOVÁČIK, J. Stredoškolská matematika v príkladoch: pre gymnáziá, stredné priemyselné školy, obchodné akadémie, stredné odborné učilištia. Bratislava : Iura Edition, 2005. ISBN 80-8078-046-3.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
56

A 8.9 %

B 5.4 %

C 23.2 %

D 19.6 %

E 39.3 %

FX 3.6 %

Vyučujúci:
N. Krivoňáková, A. Maťašovský (2022/2023 – Zimný semester)
N. Krivoňáková, A. Maťašovský (2021/2022 – Zimný semester)
N. Krivoňáková, M. Langerová, A. Maťašovský (2020/2021 – Zimný semester)
N. Krivoňáková, A. Maťašovský (2019/2020 – Zimný semester)
Ľ. Horanská, N. Krivoňáková, A. Maťašovský, T. Visnyai (2018/2019 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie matematiky

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS