Kód predmetu:
N400S0_4B
Názov predmetu:
Seminár k bakalárskej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte súvisiacom s témou bakalárskej práce. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná súčasné metódy a postupy riešenia problematiky podľa témy bakalárskej práce a má systematické znalosti o študovanej problematike. Vie klasifikovať jednotlivé prístupy, dokáže analyzovať možnosti ich aplikovania a rozvoja a vie zhodnotiť ich výhody a nevýhody.
Stručná osnova predmetu:
Štúdium literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov, písomné spracovanie projektu - vypracovanie východiskového elaborátu o stave v oblasti štúdia (prístupy, teoretické východiská, princípy, aplikačné možnosti, kritické zhodnotenie).
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou bakalárskej práce.
Celkový počet hodnotených študentov:
47

A 85.1 %

B 12.8 %

C 2.1 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Vyučujúci:
M. Bakošová, M. Furka (2019/2020 – Zimný semester)
M. Bakošová (2018/2019 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS