Course unit code:
N427Z2_4B
Course unit title:
Základy matematiky II
Mode of completion and Number of ECTS credits:
Exm (7 credits)
Course supervisor:
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Name of lecturer(s):
N. Krivoňáková, A. Maťašovský (2021/2022 – Winter)
N. Krivoňáková, A. Maťašovský (2020/2021 – Winter)
N. Krivoňáková, A. Maťašovský, T. Visnyai (2019/2020 – Winter)
N. Krivoňáková, A. Maťašovský, T. Visnyai (2018/2019 – Winter)
Learning outcomes of the course unit:
Students improve the foundations of secondary school mathematics and acquire new knowledge of mathematics to the extent necessary for the study of other bachelor study subjects.
Prerequisites for registration:
none
Course contents:
Exponential and logarithmic functions; goniometric functions; complex numbers; analytic geometry in the plane (straight line, circle, parabola, hyperbola, ellipse) and sequences of numbers.

Recommended or required reading:
Basic:
  • BELÁKOVÁ, S. – GALL, M. – TAKÁČ, Z. Základy matematiky pre technické odbory. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 156 s. ISBN 978-80-227-3778-4.
  • KOLIBIAROVÁ, B. – WALLNER, T. Príklady na opakovanie stredoškolskej matematiky. Bratislava : Alfa, 1990. 83 s. ISBN 80-05-00344-7.
  • POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách I. Brno: Prometheus, 2006. 371 s. ISBN 80-71963-37-2.
  • MARKECHOVÁ, D. – ŠVECOVÁ, V. – TIRPÁKOVÁ, A. – STEHLÍKOVÁ, B. Základy matematiky a rozvoj matematickej logiky. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. 133 s. ISBN 978-80-8094-902-0.
  • KOVÁČIK, J. Stredoškolská matematika v príkladoch: pre gymnáziá, stredné priemyselné školy, obchodné akadémie, stredné odborné učilištia. Bratislava : Iura Edition, 2005. ISBN 80-8078-046-3.
Planned learning activities and teaching methods:
-- item not defined --
Assesment methods and criteria:
-- item not defined --
Language of instruction:
Slovak, English
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS