Kód predmetu:
N427Z2_4B
Názov predmetu:
Základy matematiky II
Ukončenie a kredity:
skúška (7 kreditov)
Garant predmetu:
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Vyučujúci:
Ľ. Horanská, N. Krivoňáková, M. Langerová, A. Maťašovský (2022/2023 – Zimný semester)
N. Krivoňáková, A. Maťašovský (2021/2022 – Zimný semester)
N. Krivoňáková, A. Maťašovský (2020/2021 – Zimný semester)
N. Krivoňáková, A. Maťašovský, T. Visnyai (2019/2020 – Zimný semester)
N. Krivoňáková, A. Maťašovský, T. Visnyai (2018/2019 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študenti si upevnia základy stredoškolskej matematiky a získajú nové vedomosti z matematiky v rozsahu potrebnom pre štúdium ďalších predmetov bakalárskeho štúdia.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Exponenciálne a logaritmické funkcie (dotácia 5/10)
 
a. Exponenciálne funkcie.
b. Logaritmické funkcie.
c. Exponenciálne a logaritmické rovnice.
d. Exponenciálne a logaritmické nerovnice.

2. Goniometria (dotácia 5/10)
 
a. Uhlové miery.
b. Goniometrické funkcie.
c. Cyklometrické funkcie.
d. Goniometrické rovnice a nerovnice.

3. Komplexné čísla (dotácia 4/8)
 
a. Algebraický tvar komplexných čísel.
b. Riešenie kvadratickej rovnice v obore komplexných čísel.
c. Goniometrický tvar komplexných čísel.

4. Vektorová algebra (dotácia 2/4)
 
a. Body a vektory v rovine.
b. Body a vektory v trojrozmernom priestore.

5. Analytická geometria lineárnych útvarov (dotácia 4/8)
 
a. Rovnica (všeobecná, smernicová, parametrická) priamky v rovine.
b. Rovnica roviny.
c. Vzájomné polohy lineárnych útvarov.

6. Analytická geometria kvadratických útvarov (dotácia 4/8)
 
a. Rovnica kružnice.
b. Rovnica elipsy.
c. Rovnica paraboly a hyperboly.
d. Rovnica guľovej plochy.

7. Postupnosti čísel (dotácia 2/4)
 
a. Pojem a vlastnosti postupností čísel.
b. Aritmetická postupnosť.
c. Geometrická postupnosť.

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BELÁKOVÁ, S. – GALL, M. – TAKÁČ, Z. Základy matematiky pre technické odbory. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 156 s. ISBN 978-80-227-3778-4.
  • KOLIBIAROVÁ, B. – WALLNER, T. Príklady na opakovanie stredoškolskej matematiky. Bratislava : Alfa, 1990. 83 s. ISBN 80-05-00344-7.
  • POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách I. Brno: Prometheus, 2006. 371 s. ISBN 80-71963-37-2.
  • MARKECHOVÁ, D. – ŠVECOVÁ, V. – TIRPÁKOVÁ, A. – STEHLÍKOVÁ, B. Základy matematiky a rozvoj matematickej logiky. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. 133 s. ISBN 978-80-8094-902-0.
  • KOVÁČIK, J. Stredoškolská matematika v príkladoch: pre gymnáziá, stredné priemyselné školy, obchodné akadémie, stredné odborné učilištia. Bratislava : Iura Edition, 2005. ISBN 80-8078-046-3.
Plánované vzdelávacie aktivity:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metódy a kritériá hodnotenia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS