Kód predmetu:
N428F2_4B
Názov predmetu:
Fyzika I
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Garant predmetu:
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z mechaniky hmotného bodu, mechaniky sústavy hmotných bodov, mechaniky tuhého telesa, mechaniky kontinua a kmitov. Vie aplikovať fyzikálne zákony na riešenie fyzikálnych úloh.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Kinematika hmotného bodu. (dotácia 2/2)
 
a. Predmet fyziky, jej úloha v štúdiu na FCHPT, vzťah k iným predmetom. Fyzikálne veličiny, rozmery a jednotky. Medzinárodná sústava jednotiek SI. Skalárne a vektorové veličiny.
b. Kinematika hmotného bodu skalárne.
c. Klasifikácia pohybov podľa trajektórie. Priamočiary pohyb: poloha, rýchlosť a zrýchlenie. Klasifikácia priamočiarych pohybov podľa zrýchlenia.

2. kinematika hmotného bodu (pokračovanie) (dotácia 2/2)
 
a. Časová závislosť rýchlosti a polohy pri jednotlivých typoch priamočiarych pohybov, počiatočné podmienky.
b. Kinematika hmotného bodu vektorovo. Vektorová funkcia skalárnej premennej. Derivácia vektorovej funkcie. Popis polohy všeobecne, polohový vektor. Vektorovo stredná a okamžitá rýchlosť, stredné a okamžité zrýchlenie. Krivočiary pohyb, rozklad zrýchlenia na tangenciálne a normálové. Kruhový pohyb.
c. Skalárny a vektorový popis kruhového pohybu, vyjadrenie zrýchlení pri kruhovom pohybe.

3. Dynamika hmotného bodu. (dotácia 2/2)
 
a. Newtonove pohybové zákony, impulz sily.
b. Pohybová rovnica, postup pri jej riešení. Príklady - horiznotálny a šikmý vrh.

4. Dynamika hmotného bodu (pokračovanie). (dotácia 2/2)
 
a. Hranice platnosti Newtonových zákonov.
b. Zotrvačné sily v neinerciálnych vzťažných sústavách (sústava v priamočiarom pohybe, rotujúca sústava, zotrvačná odstredivá sila, Coriolisova sila).

5. Dynamika hmotného bodu (pokračovanie). (dotácia 2/2)
 
a. Práca, výkon, účinnosť. Konzervatívne a nekonzervatívne sily.
b. Kinetická a potenciálna energia a ich súvis s prácou. Potenciálna energia pre tiažovú a deformačnú silu.
c. Zákon zachovania mechanickej energie pri pohybe hmotného bodu v konzervatívnom silovom poli.

6. Dynamika sústavy hmotných bodov. (dotácia 2/2)
 
a. Stupne voľnosti, hmotný stred.
b. 1. impulzová veta, veta o pohybe hmotného stredu. Zákony zachovania hybnosti.
c. Moment hybnosti. 2. impulzová veta. Zákon zachovania momentu hybnosti.
d. Zákon zachovania mechanickej energie v sústave hmotných bodov.

7. Dynamika sústavy hmotných bodov (pokračovanie). (dotácia 2/2)
 
a. Prvá veta termodynamická.
b. Pružné a nepružné zrážky telies.

8. Dynamika dokonale tuhého telesa. (dotácia 2/2)
 
a. Druhy pohybov tuhého telesa.
b. Kinetická energia pri rotačnom a zloženom pohybe tuhého telesa.
c. Moment zotrvačnosti telesa vzhľadom na rotačnú os, Steinerova veta.

9. Dynamika dokonale tuhého telesa (pokračovanie). (dotácia 2/2)
 
a. Práca a výkon pri rotácii tuhého telesa. Súvis momentu hybnosti s uhlovou rýchlosťou.
b. Pohybová rovnica otáčania telesa okolo pevnej osi (rovinná rotácia), ako príklad pohybová rovnica fyzikálneho kyvadla.

10. Kmitanie. (dotácia 2/2)
 
a. Harmonické kmitanie, mechanický lineárny harmonický oscilátor, energia mechanického lineárneho harmonického oscilátora.
b. Riešenie pohybovej rovnice pre fyzikálne a matematické kyvadlo.
c. Kmitanie dvojatómovej molekuly, redukovaná hmotnosť.

11. Kmitanie (pokračovanie). (dotácia 2/2)
 
a. Tlmený harmonický pohyb. Vynútené kmitanie, rezonancia, rezonančná frekvencia a amplitúda.
b. Skladanie rovnobežných kmitov s rovnakou a rôznou frekvenciou.
c. Skladanie kolmých kmitov.

12. Mechanika tekutín. (dotácia 2/2)
 
a. Ideálna kvapalina.
b. Hydrodynamika. Popis prúdenia tekutiny. Definícia prúdnice, elementárny objemový a hmotnostný tok. Rovnica kontinuity. Plošné a objemové sily. Mechanická energia prúdiacej kvapaliny a práca tlakových síl - Bernoulliho rovnica. Príklady použitia Bernoulliho rovnice - Torricelliho vzťah, meranie prietoku.
c. Reálne kvapaliny, definícia viskozity. Laminárne a turbulentné prúdenie.

13. Mechanika tekutín (pokračovanie). (dotácia 2/2)
 
a. Hydrostatika.
b. Základná rovnica hydrostatiky v tiažovom poli.
c. Hydrostatický tlak, Pascalov zákon a Archimedov zákon.

Odporúčaná literatúra:
Základná:
 • LAURINC, V. Fyzika I. Bratislava : Alfa, 1983. 185 s.
 • LAURINC, V. Fyzika I: Zbierka príkladov a úloh. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 156 s. ISBN 80-227-1376-7.
 • LAURINC, V. Fyzika I. Zbierka príkladov a úloh. Bratislava: STU, 2000. 156 s. ISBN 80-227-1376-7.
 • LAURINC, V. – BUŠOVSKÝ, L. – FEDORKO, P. – HOLÁ, O. – LUKÁČ, P. Fyzika I: Zbierka príkladov a úloh. Bratislava: STU, 2000. 156 s. ISBN 80-227-1376-7.
 • LAURINC, V. – VALACH, F. Fyzika I. Bratislava: STU, 1995. 195 s. ISBN 80-227-0734-1..
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. CD - Physics. Version 2.0. Fundamentals od Physics. (neuvedené) : John Wiley & Sons, 1997. ISBN 0-471-164563-.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. Fyzika. Brno: VUTIUM, 2000.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. Fyzika. Část 1. Mechanika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. 328 s. ISBN 80-214-1868-0.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. Fyzika: Část 2: Mechanika - Termodynamika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. 246 s. ISBN 80-214-1868-0.
 • LUKEŠ, V. – KLEIN, E. Fyzika I – Úlohy a testy. Bratislava: Nakladateľstvo STU , 2010. 167 s. ISBN 978-80-227-3255-0.
 • LUKEŠ, V. – ANNUS, J. – FEDORKO, P. – HOLÁ, O. – ILČIN, M. – KLEIN, E. Fyzika (Praktikum). Nakladateľstvo STU, 2011. 263 s. ISBN 978-80-227-3570-4.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. Fundamentals of physics. New York : John Wiley & Sons, 2005. 1247 s. ISBN 0-471-23231-9.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa člení na prednášky a seminárne cvičenia. Prednášky sú zameraná na vysvetlenie a objasnenie teoretických základov a seminárne cvičenia sa orientujú na riešenie príkladov a úloh.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Písomná skúška (80 bodov) pozostáva zo základných teoretických otázok (25 bodov), širších teoretických otázok (25 bodov)a riešenia príkladov (30 bodov). Požadované minimum zo základných a širších otázok je 25 bodov, príkladov (16 bodov). Podmienkou účasti na skúške je aktívna stopercentná účasť na vyučovaní (prednáškach a výpočtových cvičeniach), úspešné vypracovanie predpísaného počtu elektronických testov na domácu úlohu a získanie 10 bodov zo semestrálneho testu TEC (maximum je 20 bodov).
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS