Kód predmetu:
422M0_4D
Názov predmetu:
Modelovanie a riadenie biotechnologických procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester:
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda najmodernejšie prístupy k modelovaniu, simulácii a riadeniu vybraných typov procesov biochemickej technológie, zvládol tvorbu podporných programových systémov pre simuláciu dynamických systémov a riadenie biotechnologických procesov.
Stručná osnova predmetu:
1. Lineárny dynamický a statický systém (dotácia 2/0)
2. Nelineárny dynamický a statický systém (dotácia 2/0)
3. Procesy s biochemickou reakciou (dotácia 2/0)
4. Fermentačné procesy (dotácia 2/0)
5. Prietokové biochemické reaktory (dotácia 6/0)
6. Prítokové biochemické reaktory (dotácia 6/0)
7. Vsádzkové biochemické reaktory (dotácia 6/0)
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BÁLEŠ, V. – MÉSZÁROS, A. – POLAKOVIČ, M. – ŠTEFUCA, V. – MUNTEAN, O. Biochemické technológie: Biochemical Technologies. Bratislava : AB-ART, 2003. 128 s. ISBN 80-89006-75-2.
  • BÁLEŠ, V. Modelovanie bioreaktorov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990.
  • BÁLEŠ, V. Výpočtové metódy a modelovanie: Modelovanie bioreaktorov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 139 s.
  • BAILEY, J E. – OLLIS, D F. Biochemical Engineering Fundamentals. New York : McGraw-Hill, 1977. 984 s. ISBN 0-07-066601-6.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Celkový počet hodnotených študentov:
3

A 100 %

B 0 %

C 0 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Vyučujúci:
M. Bakošová (2021/2022 – Zimný semester)
M. Bakošová (2020/2021 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
5. 10. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2019/2020   2000/2001   2000/2001  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS