Kód predmetu:
447M9_4D
Názov predmetu:
Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – (denná prezenčná), 0. semester
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti individuálne vypracujú projekt a odovzdajú písomnú správu. Skúška sa získa obhájením projektu. Výsledná známka sa určí v súlade s pravidlami určenými študijným poriadkom STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda najmodernejšie prístupy k modelovaniu, simulácii a riadeniu vybraných typov procesov chemickej technológie, zvládnuť tvorbu podporných programových systémov pre simuláciu dynamických systémov a riadenie chemickotechnologických procesov.
Stručná osnova predmetu:
1. Lineárny dynamický a statický systém (dotácia 2/0)
2. Nelineárny dynamický a statický systém (dotácia 2/0)
3. Procesy s akumulácou hmoty (dotácia 4/0)
4. Procesy s prestupom tepla (dotácia 6/0)
5. Proecsy s prestupom látky (dotácia 6/0)
6. Procesy s chemickou reakciou (dotácia 6/0)
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • RAY, W H. – OGUNNAIKE, B A. Process dynamics, modelimg, and control. New York : Oxford University Press, 1994. 1260 s. ISBN 0-19-509119-1.
  • INGHAM, J. Chemical Engineering Dynamics: Modelling with PC Simulation. Weinheim : VCH, 1994. 701 s. ISBN 3-527-28577-6.
  • MARLIN, T E. Process Control: Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance. Boston : McGraw-Hill, 2000. 1017 s. ISBN 0-07-116357-3.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
29

A 100 %

B 0 %

C 0 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Vyučujúci:
M. Bakošová (2021/2022 – Zimný semester)
M. Bakošová (2020/2021 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
5. 10. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2019/2020   2000/2001  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS