Kód predmetu:
447M9_4D
Názov predmetu:
Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Vyučujúci:
M. Bakošová (2020/2021 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda najmodernejšie prístupy k modelovaniu, simulácii a riadeniu vybraných typov procesov chemickej technológie, zvládnuť tvorbu podporných programových systémov pre simuláciu dynamických systémov a riadenie chemickotechnologických procesov.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Lineárny dynamický a statický systém (dotácia 2/0)
2. Nelineárny dynamický a statický systém (dotácia 2/0)
3. Procesy s akumulácou hmoty (dotácia 4/0)
4. Procesy s prestupom tepla (dotácia 6/0)
5. Proecsy s prestupom látky (dotácia 6/0)
6. Procesy s chemickou reakciou (dotácia 6/0)
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • RAY, W H. – OGUNNAIKE, B A. Process dynamics, modelimg, and control. New York : Oxford University Press, 1994. 1260 s. ISBN 0-19-509119-1.
  • INGHAM, J. Chemical Engineering Dynamics: Modelling with PC Simulation. Weinheim : VCH, 1994. 701 s. ISBN 3-527-28577-6.
  • MARLIN, T E. Process Control: Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance. Boston : McGraw-Hill, 2000. 1017 s. ISBN 0-07-116357-3.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov sa realizuje formou 13 dvojhodinových prednášok.
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS