Kód predmetu:
472M0_4D
Názov predmetu:
Matematické metódy v environmentálnom inžinierstve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 5 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester:
Chémia a technológia životného prostredia – (denná prezenčná), 0. semester
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovať a odovzdať domáce zadania a zvládnuť záverečné testy
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základmi matematickej štatistiky a naučiť ich spracovávať jednorozmerné a viacrozmerné dátové súbory aj s pomocou štatistického softvéru.
Stručná osnova predmetu:
1. Modely dátových súborov (dotácia 6/0)
 
a. Modely jednorozmerných dátových súborov - ANOVA
b. Modely viacrozmerných dátových súborov - MANOVA
c. Diskriminačná analýza

2. Predikcie v regresných modeloch (dotácia 6/0)
 
a. Parametrické regresné modely
b. Neparametrické regresné modely
c. Regresné modely s podmienkami

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • VARGA, Š. Matematická štatistika. Bratsilava : Nakladateľstvo STU, 2012. 219 s. ISBN 978-80-227-3789-0.
  • VOLAUF, P. Matematická štatistika: Zbierka príkladov. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 166 s. ISBN 80-227-1523-9.
  • ROUSSAS, G G. A course in mathematical statistics. San Diego : Academic Press, 1997. 572 s. ISBN 0-12-599315-3.
Odporúčaná:
  • VARGA, Š. – ŠABO, M. – POSPÍCHAL, J. Matematika III: Matematická štatistika a numerické metódy. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2003. 202 s. ISBN 80-227-1840-8.
  • MONTGOMERY, D C. – RUNGER, G C. Applied Statistics and Probability for Engineers. New York : John Wiley & Sons, 2002. 706 s. ISBN 0-471-20454-4.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
2

A 100 %

B 0 %

C 0 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Vyučujúci:
N. Krivoňáková (2023/2024 – Zimný semester)
Z. Takáč (2022/2023 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
5. 10. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie matematiky

AIS: 2019/2020   2000/2001   2000/2001  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS