Kód predmetu:
472M0_4D
Názov predmetu:
Matematické metódy v environmentálnom inžinierstve
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Garant predmetu:
doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.
Vyučujúci:
N. Krivoňáková (2023/2024 – Zimný semester)
Z. Takáč (2022/2023 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základmi matematickej štatistiky a naučiť ich spracovávať jednorozmerné a viacrozmerné dátové súbory aj s pomocou štatistického softvéru.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Modely dátových súborov (dotácia 6/0)
 
a. Modely jednorozmerných dátových súborov - ANOVA
b. Modely viacrozmerných dátových súborov - MANOVA
c. Diskriminačná analýza

2. Predikcie v regresných modeloch (dotácia 6/0)
 
a. Parametrické regresné modely
b. Neparametrické regresné modely
c. Regresné modely s podmienkami

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • VARGA, Š. Matematická štatistika. Bratsilava : Nakladateľstvo STU, 2012. 219 s. ISBN 978-80-227-3789-0.
  • VOLAUF, P. Matematická štatistika: Zbierka príkladov. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 166 s. ISBN 80-227-1523-9.
  • ROUSSAS, G G. A course in mathematical statistics. San Diego : Academic Press, 1997. 572 s. ISBN 0-12-599315-3.
Odporúčaná:
  • VARGA, Š. – ŠABO, M. – POSPÍCHAL, J. Matematika III: Matematická štatistika a numerické metódy. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2003. 202 s. ISBN 80-227-1840-8.
  • MONTGOMERY, D C. – RUNGER, G C. Applied Statistics and Probability for Engineers. New York : John Wiley & Sons, 2002. 706 s. ISBN 0-471-20454-4.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa člení na prednášky a cvičenia, pričom študenti majú k dispozícií počítače a potrebný softvér.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Študenti môžu získať 50 bodov za vypracovanie zadaných úloh počas semestra a 50 bodov za záverečný test. Hodnotenie: A (92-100 bodov), B (83-91 bodov), C (74-82 bodov), D (65-73 bodov), E (56-64 bodov), Fx (0-55 bodov).
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS