Kód predmetu:
N424I0_4B
Názov predmetu:
Informatika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 zadania.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti o princípe práce s osobnými počítačmi a funkcionalite laboratórnych informačných systémov. Bude mať zručnosti, potrebné pre analyzovanie experimentálnych údajov pomocou tabuľkového procesora. Na vypracovanie takejto analýzy bude schopný použiť funkcie, diagramy a konštrukcie pre spracovanie údajov. Študent bude mať zručnosti, potrebné pre písanie akademických dokumentov v textovom editore. Bude schopný vytvárať dokumenty v grafickom a prezentačnom softvéri.
Stručná osnova predmetu:
Architektúra počítačov. Architektúra vrstiev a štruktúra adresárov. Funkcionalita a architektúra laboratórnych informačných systémov. Tabuľkový procesor MS Excel. Organizácia adresného priestoru v MS Excel, matematické a štatistické funkcie. Štruktúrované konštrukcie, metódy analýzy údajov, grafy, matice, riešenie rovníc. Textový editor MS Word, formátovanie a štýly. Chemické a matematické texty, tabuľky. Pokročilé funkcie a písanie akademických dokumentov. Prezentácia a vizualizácia výsledkov, grafický a prezentačný softvér.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • MICROSOFT, C. Technická podpora pre Office.  [online]. 2014. URL: http://office.microsoft.com/sk-sk/support/.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
1150

A 30.7 %

B 29.6 %

C 22.8 %

D 9.5 %

E 7.3 %

FX 0.1 %

Vyučujúci:
M. Baumgartner, M. Gall, P. Jánoš (2023/2024 – Zimný semester)
M. Gall, P. Jánoš, N. Krivoňáková, Z. Ontkovičová (2022/2023 – Zimný semester)
M. Gall, P. Jánoš (2021/2022 – Zimný semester)
M. Gall, P. Jánoš (2020/2021 – Zimný semester)
M. Gall, M. Nehéz (2019/2020 – Zimný semester)
Š. Boor, M. Gall, M. Nehéz (2018/2019 – Zimný semester)
Š. Boor, M. Gall, M. Nehéz (2017/2018 – Zimný semester)
Š. Boor, M. Gall, K. Chudá, N. Krivoňáková, M. Nehéz (2016/2017 – Zimný semester)
Š. Boor, M. Gall, K. Chudá, N. Krivoňáková, A. Maťašovský, M. Nehéz (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
21. 2. 2020

Zabezpečuje:
Oddelenie matematiky

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS