Kód predmetu:
N424I0_4B
Názov predmetu:
Informatika
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Vyučujúci:
M. Baumgartner, M. Gall, P. Jánoš (2023/2024 – Zimný semester)
M. Gall, P. Jánoš, N. Krivoňáková, Z. Ontkovičová (2022/2023 – Zimný semester)
M. Gall, P. Jánoš (2021/2022 – Zimný semester)
M. Gall, P. Jánoš (2020/2021 – Zimný semester)
M. Gall, M. Nehéz (2019/2020 – Zimný semester)
Š. Boor, M. Gall, M. Nehéz (2018/2019 – Zimný semester)
Š. Boor, M. Gall, M. Nehéz (2017/2018 – Zimný semester)
Š. Boor, M. Gall, K. Chudá, N. Krivoňáková, M. Nehéz (2016/2017 – Zimný semester)
Š. Boor, M. Gall, K. Chudá, N. Krivoňáková, A. Maťašovský, M. Nehéz (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti o princípe práce s osobnými počítačmi a funkcionalite laboratórnych informačných systémov. Bude mať zručnosti, potrebné pre analyzovanie experimentálnych údajov pomocou tabuľkového procesora. Na vypracovanie takejto analýzy bude schopný použiť funkcie, diagramy a konštrukcie pre spracovanie údajov. Študent bude mať zručnosti, potrebné pre písanie akademických dokumentov v textovom editore. Bude schopný vytvárať dokumenty v grafickom a prezentačnom softvéri.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Architektúra počítačov. Architektúra vrstiev a štruktúra adresárov. Funkcionalita a architektúra laboratórnych informačných systémov. Tabuľkový procesor MS Excel. Organizácia adresného priestoru v MS Excel, matematické a štatistické funkcie. Štruktúrované konštrukcie, metódy analýzy údajov, grafy, matice, riešenie rovníc. Textový editor MS Word, formátovanie a štýly. Chemické a matematické texty, tabuľky. Pokročilé funkcie a písanie akademických dokumentov. Prezentácia a vizualizácia výsledkov, grafický a prezentačný softvér.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • MICROSOFT, C. Technická podpora pre Office.  [online]. 2014. URL: http://office.microsoft.com/sk-sk/support/.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Informatika sa realizuje formou 13 dvojhodinových cvičení.
Metódy a kritériá hodnotenia:
klasifikovaný zápočet
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS