Kód predmetu:
N424E3_4B
Názov predmetu:
Ekonomika a manažment podniku
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa komplexný a ucelený prehľad o základných pojmoch a vzťahoch z oblasti ekonomiky a manažmentu podniku v trhovom prostredí. Má vedomosti o fungovaní podnikových procesov z ekonomického pohľadu. Pozná základné princípy efektívneho riadenia firmy, ktorá chce uspieť v konkurenčnom prostredí. Získané vedomosti poskytujú študentovi nevyhnutný základ pre ďalšie prehlbujúce štúdium problematiky riadenia podniku.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Podnik a jeho postavenie v trhovej ekonomike, trh dodávateľov a odberateľov.
Manažment podniku – jeho úloha a funkcie.
Faktory podnikateľského prostredia.
Základy marketingu, úloha marketingového prístupu pri riadení podniku.
Podnik ako sociotechnický systém. Výrobný proces a jeho členenie. Časové a priestorové usporiadanie výroby.
Vstupy do výrobného procesu – dlhodobý majetok a jeho efektívne využívanie.
Vstupy do výrobného procesu – obežný majetok, materiálové hospodárstvo podniku.
Vstupy do výrobného procesu – ľudský faktor v podniku, motivácia a stimulácia zamestnancov na dosahovaní výsledkov.
Náklady podniku, charakteristika a členenie, hospodársky výsledok podniku.
Kalkulácie nákladov a určenie ceny produktov.
Bod zisku, hranica úžitku.
Financovanie podniku, zdroje financovania podniku.
Základy finančnej analýzy.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • HERZKA, P. – KAJANOVÁ, J. Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2010. 203 s. ISBN 978-80-227-3268-0.
  • SEDLÁK, M. Manažment. Bratislava : Iura Edition, 2009. 434 s. ISBN 978-80-8078-283-2.
  • GRIFFIN, R. Fundamentals of Management. Mason, USA: South -Western, Cengage Learning, 2012. ISBN 978-1-133-62749-4.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Ekonomika a manažment podniku sa realizuje formou 13 dvojhodinových prednášok a 13 dvojhodinových seminárov
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS