Kód predmetu:
42213_4B
Názov predmetu:
Informatizácia a informačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 40 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 22 bodov. Písomná skúška je hodnotená 60 bodmi. Na úspešné absolvovanie písomnej skúšky je potrebných 34 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy a aj písomnú skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti z tvorby statických webových stránok. Vie vytvoriť jednoduché webové stránky, ako a kde ich umiestniť, aby boli prístupné užívateľom Internetu. Ovláda základy jazykov HTML a CSS.
Stručná osnova predmetu:
1. Statické a dynamické stránky, web technológie -- HTML a XHTML, tvorba html dokumentu (dotácia 1/2)
2. XHTML: základná štruktúra XHTML dokumentu (hlavička a telo dokumentu) (dotácia 1/2)
3. XHTML: text, odkazy, číslované a nečíslované zoznamy (dotácia 1/2)
4. XHTML: grafika, tabuľky (dotácia 1/2)
5. XHTML: formuláre (metódy, formulárové prvky, atribúty formulárových prvkov), spracovanie odoslaných údajov z formulára (dotácia 1/2)
6. XHTML: rámce, applety, servlety (dotácia 1/2)
7. CSS: úvod do formátovania pomocou kaskádových štýlov (dotácia 1/2)
8. CSS: farba, písmo, zarovnanie, odkazy (dotácia 1/2)
9. CSS: číslované a nečíslované zoznamy, rámčeky a ohraničenie, pozadie (dotácia 1/2)
10. CSS: triedy a identifikátory (dotácia 1/2)
11. Praktický webdesign: plánovanie, návrh (efektívna navigácia, farby, text, grafika, animácia), tvorba (vývojové prostredia a prostriedky), publikovanie, údržba (dotácia 1/2)
12. Google - Vyhľadávanie, Gmail, YouTube, Picasa, Blogger, Talk, Earth, Mapy (dotácia 1/2)
13. Google - Obrázky, Video, Book Search, Calendar, Dokumenty, Notebook (dotácia 1/2)
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • HAUSER, M. – HAUSER, T. – WENZ, C. HTML a CSS: Velká kniha řešení. Brno : Computer Press, 2006. 912 s. ISBN 80-251-1117-2.
  • DRUSKA, P. CSS a XHTML tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. Praha : Grada Publishing, 2006. 200 s. ISBN 80-247-1382-9.
  • STANÍČEK, P. CSS hotová řešení. Brno : Computer Press, 2003. 263 s. ISBN 80-251-1031-1.
  • SCHAFER, S M. HTML, XHTML a CSS: Bible pro tvorbou WWW stránek. Brno : Grada Publishing, 2009. 647 s. ISBN 978-80-247-2850-6.
  • ISKRA, J. Google: Tipy a návody pro vyhledávač, Gmail, YouTube, Earth a další aplikace. Brno : Computer Press, 2008. 231 s. ISBN 978-80-251-1833-7.
  • HOGAN, B P. HTML5 and CSS3: Develop with Tomorrow´s. Standards Today. Brno : Grada Publishing, 2009. 647 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
409

A 23 %

B 26.2 %

C 35.7 %

D 11.2 %

E 3.2 %

FX 0.7 %

Vyučujúci:
M. Furka, M. Kalúz (2020/2021 – Zimný semester)
M. Kalúz (2019/2020 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2018/2019 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2017/2018 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2016/2017 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, M. Kalúz (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS