Kód predmetu:
42213_4B
Názov predmetu:
Informatizácia a informačné systémy
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Vyučujúci:
M. Furka, M. Kalúz (2020/2021 – Zimný semester)
M. Kalúz (2019/2020 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2018/2019 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2017/2018 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2016/2017 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, M. Kalúz (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti z tvorby statických webových stránok. Vie vytvoriť jednoduché webové stránky, ako a kde ich umiestniť, aby boli prístupné užívateľom Internetu. Ovláda základy jazykov HTML a CSS.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Statické a dynamické stránky, web technológie -- HTML a XHTML, tvorba html dokumentu (dotácia 1/2)
2. XHTML: základná štruktúra XHTML dokumentu (hlavička a telo dokumentu) (dotácia 1/2)
3. XHTML: text, odkazy, číslované a nečíslované zoznamy (dotácia 1/2)
4. XHTML: grafika, tabuľky (dotácia 1/2)
5. XHTML: formuláre (metódy, formulárové prvky, atribúty formulárových prvkov), spracovanie odoslaných údajov z formulára (dotácia 1/2)
6. XHTML: rámce, applety, servlety (dotácia 1/2)
7. CSS: úvod do formátovania pomocou kaskádových štýlov (dotácia 1/2)
8. CSS: farba, písmo, zarovnanie, odkazy (dotácia 1/2)
9. CSS: číslované a nečíslované zoznamy, rámčeky a ohraničenie, pozadie (dotácia 1/2)
10. CSS: triedy a identifikátory (dotácia 1/2)
11. Praktický webdesign: plánovanie, návrh (efektívna navigácia, farby, text, grafika, animácia), tvorba (vývojové prostredia a prostriedky), publikovanie, údržba (dotácia 1/2)
12. Google - Vyhľadávanie, Gmail, YouTube, Picasa, Blogger, Talk, Earth, Mapy (dotácia 1/2)
13. Google - Obrázky, Video, Book Search, Calendar, Dokumenty, Notebook (dotácia 1/2)
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • HAUSER, M. – HAUSER, T. – WENZ, C. HTML a CSS: Velká kniha řešení. Brno : Computer Press, 2006. 912 s. ISBN 80-251-1117-2.
  • DRUSKA, P. CSS a XHTML tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. Praha : Grada Publishing, 2006. 200 s. ISBN 80-247-1382-9.
  • STANÍČEK, P. CSS hotová řešení. Brno : Computer Press, 2003. 263 s. ISBN 80-251-1031-1.
  • SCHAFER, S M. HTML, XHTML a CSS: Bible pro tvorbou WWW stránek. Brno : Grada Publishing, 2009. 647 s. ISBN 978-80-247-2850-6.
  • ISKRA, J. Google: Tipy a návody pro vyhledávač, Gmail, YouTube, Earth a další aplikace. Brno : Computer Press, 2008. 231 s. ISBN 978-80-251-1833-7.
  • HOGAN, B P. HTML5 and CSS3: Develop with Tomorrow´s. Standards Today. Brno : Grada Publishing, 2009. 647 s.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Informatizácia a informačné systémy sa realizuje formou 13 jednohodinových prednášok a 13 dvojhodinových cvičení.
Metódy a kritériá hodnotenia:
samostatná práca, skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS