Kód predmetu:
43313_4B
Názov predmetu:
Technická angličtina II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Technická angličtina I (43301_4B)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, prezentácia posteru
Výsledky vzdelávania:
Absolvent ovláda komunikačné kompetencie a stratégie pre potreby odbornej komunikácie a vie odprezentovať vedeckú tému po anglicky.
Stručná osnova predmetu:

Odborná komunikácia v anglickom jazyku.
Práca s odborným textom so zameraním na špecifické javy z gramatiky, lexiky a štylistiky. Verbalizácia grafov, diagramov a schém. Príprava a prezentácia posteru.

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ORESKÁ, A. English for Chemists. Bratislava: STU, 2001. 191 s. ISBN 80-227-1543-3.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
2434

A 32.2 %

B 23.0 %

C 21.2 %

D 13.3 %

E 8.3 %

FX 2.0 %

Garant predmetu:
Mgr. Magdaléna Horáková
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie jazykov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS