Kód predmetu:
N4190_4B
Názov predmetu:
Anorganická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
7
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet Testy: T1, T2, T3 - spolu 30 bodov / podmienka úspešnosti 17 bodov Semestrálny projekt - 10 bodov / podmienka úspešnosti 6 bodov
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných princípov všeobecnej a anorganickej chémie, štruktúry, vlastností, priemyselnej, biologickej a environmentálnej aplikácie nekovových a kovových prvkov a ich jednoduchých anorganických a koordinačných zlúčenín.
Stručná osnova predmetu:
Chemické objekty. Atómová stavba látok. Chemické látky a sústavy. Látkové bilancie. Množstvo chemickej látky a zloženie sústav. Tvorba anorganických zlúčenín.
Samovoľnosť dejov. Chemická rovnováha. Protolytické reakcie. Komplexotvorné reakcie.
Redoxné reakcie. Vylučovacie reakcie. Elektrónový obal atómu.
Periodický zákon a klasifikácia prvkov. Kovalentná väzba. Základy teórie molekulových orbitálov.
Chemická štruktúra kovalentných zlúčenín.Tvar trojjadrových a viacjadrových častíc. Metóda VSEPR. Hybridizácia. Chemická väzba a štruktúra v tuhých látkach.
Vodíková väzba a iné medzimolekulové interakcie. Fyzikálne vlastnosti látok. Tvorba roztokov. Periodické trendy vo vlastnostiach prvkov a zlúčenín. Vzácne plyny. Vodík. Halogény.
Kyslík a síra. Selén, telúr a polónium. Dusík a fosfor. Arzén, antimón a bizmut.
Uhlík a kremík, germánium, cín a olovo. Bór. Hliník, gálium, indium a tálium.
Alkalické kovy. Berýlium a horčík. Kovy alkalických zemín. Koordinačné zlúčeniny.
3d, 4d a 5d prechodné prvky. Prvky vzácnych zemín. Lantanoidy a aktinoidy.
Organokovové zlúčeniny.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ŠÍMA, J. – KOMAN, M. – KOTOČOVÁ, A. – SEGĽA, P. – TATARKO, M. – VALIGURA, D. Anorganická chémia. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2005. ISBN 80-227-2272-3.
  • ŠIMA, J. – KOMAN, M. – KOTOČOVÁ, A. Anorganická chémia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 480 s. ISBN 978-80-227-3087-7.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
922

A 3.4 %

B 9.1 %

C 24.7 %

D 26.1 %

E 17 %

FX 19.7 %

Garant predmetu:
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie anorganickej chémie

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS