Kód predmetu:
A422E0_4B
Názov predmetu:
Elektrotechnika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie úspešnosti študentov je založené na bodovacom systéme, pričom študent môže absolvovaním všetkých aktivít predmetu získať maximálne 100 bodov. Priebežné hodnotenie vedomostí študenta počas semestra pozostáva z 10 krátkych vstupných testov po 5 bodov (spolu maximálne 50 bodov). Testy sú realizované vždy na začiatku cvičenia, počínajúc 3. týždňom. Zvyšných 50 bodov je udeľovaných za vypracovanie a odovzdanie dvoch zadaní, každé po 25 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získal základné vedomosti o elektrických obvodoch a ich jednotlivých komponentoch. Vie použiť rôzne metódy na analýzu elektrických obvodov a v praxi overiť ich funkčnosť. Študent získal prehľad v spôsoboch prenosu informácie (signálu) pomocou elektrických obvodov a ich spracovaní a vie tieto vedomosti uplatniť pri prepájaní senzorov a riadiacich systémov. Študent si zároveň osvojil praktické zručnosti v spájkovaní, a taktiež vie čítať dátové listy elektrických komponentov a zapisovať technickú dokumentáciu elektrických obvodov.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ŠUMICHRAST, Ľ. Teoretická elektrotechnika: Teória obvodov. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 362 s. ISBN 80-227-1824-6.
Odporúčaná:
  • HOROWITZ, P., HILL, W.: The Art of Electronics; Cambridge University Press; 3rd edition (April 9, 2015); ISBN: 9780521809269.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
M. Kalúz (2023/2024 – Zimný semester)
M. Kalúz (2022/2023 – Zimný semester)
Garant predmetu:
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
21. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS