Kód predmetu:
A422N1_4B
Názov predmetu:
Nástroje technických výpočtov II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 0. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 100 bodov, každý za 50%. Známka sa určí podľa pravidiel daných študijným poriadkom STU. Na získanie kreditov za predmet je potrebných aspoň 56% z max. počtu bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent vie používať programové prostredie MATLAB/Simulink pre celý rad praktických aplikácií slúžiacich na modelovanie a simulovanie dynamických dejov. Študent pozná základné ovládanie užívateľského prostredia, vyhľadávanie blokov a práca s knižnicou, konštrukcia rozvetvených simulačných schém, torba podsystémov, vlastných blokov, editovanie masiek, nastavenie vlastností simulačného prostredia a riešiteľa, ako aj exportovanie vytvorených simulačných schém.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • DUŠEK, F. Matlab a Simulink úvod do používání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 146 s. ISBN 80-7194-273-1.
  • KOZÁK, Š. - KAJAN, S. MATLAB - Simulink I. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
R. Kohút (2023/2024 – Zimný semester)
R. Kohút (2022/2023 – Zimný semester)
R. Kohút (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS