Kód predmetu:
A422P4_4B
Názov predmetu:
Počítačová simulácia
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Vyučujúci:
R. Paulen (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS