Kód predmetu:
A422R0_4B
Názov predmetu:
Riadenie procesov I
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Vyučujúci:
L. Galčíková, J. Oravec (2023/2024 – Zimný semester)
J. Oravec, K. Fedorová (2022/2023 – Zimný semester)
L. Galčíková, J. Oravec, M. Bakošová (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov modelovania a riadenia procesov chemickej a potravinárskej technológie. Vie tvoriť jednoduché statické a dynamické modely, napríklad zásobníkov kvapalín. Vie vytvoriť vstupno-výstupné modely procesov v tvare prenosových funkcií a spoznávať dynamické vlastnosti riadených procesov pomocou prenosových funkcií. Ovláda postup získania modelu riadeného procesu v tvare prenosu experimentálno-štatistickou metódou. Pozná princípy činnosti PID regulátorov. Vie navrhnúť štruktúru a ladiť parametre PID regulátorov. Pozná základné princípy riadenia technologických procesov. Rozumie technologickým schémam s obvodmi merania a regulácie.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • BAKOŠOVÁ, M. - FIKAR, M. Riadenie procesov. STU v Bratislave, 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.
  • M. Bakošová – M. Fikar – Ľ. Čirka: Základy automatizácie. Laboratórne cvičenia zo základov automatizácie, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2003.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Priama výučba: • prednášky – 26 h • laboratórne cvičenia – 26 h Nepriama výučba: • príprava na prednášky a laboratórne cvičenia (štúdium literatúry, výpočty) – 20 hodín • spracovanie protokolov – 30 hodín • príprava na skúšku – 20 hodín
Metódy a kritériá hodnotenia:
Celková známka z predmetu sa bude skladať z hodnotenia protokolov z laboratórnych cvičení (50%) a zo záverečnej písomnej skúšky (50%). Známka sa určí podľa pravidiel daných študijným poriadkom STU. Na získanie kreditov za predmet je potrebných aspoň 56% z max. počtu bodov.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS