Kód predmetu:
A422T1_4B
Názov predmetu:
Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov tvorby a používania databáz v prostredí Microsoft Access. Vie navrhnúť a vytvoriť základné databázové objekty, spracovať údaje s využitím pokročilých nástrojov Accessu, vytvárať užívateľsky orientované formuláre pre vkladanie a výstupy údajov, vyhľadávať a riadiť údaje pomocou filtrov a dotazov, ako aj vytvárať jednoduché tlačové zostavy. Ovláda základné príkazy jazyka SQL pre tvorbu dotazov. Má vedomosti o princípoch normalizácie databáz. Študent má vedomosti zo spracovania numerických, textových a iných údajov vo forme tabuliek v prostredí Microsoft Excel. Vie navrhnúť a použiť kontingenčné tabuľky a grafy na analýzu a prezentovanie údajov.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MASLAKOWSKI, M. Naučte se MySQL za 21 dní. Praha : Computer Press, 2001. 478 s. ISBN 80-7226-448-6.
  • CHURCHER, C. Beginning Database Design: From Novice to Professional. New York: Apress, 2012. 252 s. ISBN 978-1-4302-4209-3.
  • HERNANDEZ, M J. Návrh databází. Praha : Grada Publishing, 2006. 408 s. ISBN 80-247-0900-7.
  • LEVIE, R D. Advanced Excel for Scientific Data Analysis. Oxford : Oxford University Press, 2004. 615 s. ISBN 0-19-515275-1.
  • LIENGME, B V. A guide to microsoft Excel for scientists and engineers. London : Arnold, 1997. 207 s. ISBN 0-340-69265-0.
Odporúčaná:
  • BELKO, P. Access 2013: Podrobná uživatelská příručka, Computer Press, 2015. 392 s. ISBN: 978-80-251-4125-0.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Priama výučba: cvičenia – 26 h Nepriama výučba: príprava na cvičenia – 24 h
Metódy a kritériá hodnotenia:
Celková známka z predmetu sa bude skladať z hodnotenia 2 bodovaných úloh alebo testov po 50 bodov. Známka sa určí podľa pravidiel daných študijným poriadkom STU. Na získanie kreditov za predmet je potrebných aspoň 56% z max. počtu bodov.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS