Kód predmetu:
43403_4B
Názov predmetu:
Telesná výchova
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Garant predmetu:
Mgr. Robin Pělucha, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS