Kód predmetu:
A422T0_4B
Názov predmetu:
Tvorba audiovizuálnych diel
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie úspešnosti študentov je založené na bodovacom systéme, pričom študent môže absolvovaním všetkých aktivít predmetu získať maximálne 100 bodov. Za aktivitu na cvičeniach a plnenie zadaných úloh počas semestra môže študent získať 50 bodov. Zvyšných 50 bodov je udeľovaných za vypracovanie a odovzdanie záverečného projektu vo forme audiovizuálneho diela.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študenti získali základné znalosti a zručnosti z profesionálnej tvorby videa, audia a fotografie. Vedia narábať s videokamerami a ich príslušenstvom, pripravovať a realizovať nahrávanie, ovládajú pokročilé techniky digitálnej postprodukcie a publikovania výsledných audiovizuálnych diel. Študenti vedia uplatniť tieto znalosti pri prezentovaní svojej práce, výsledkov, myšlienok a umeleckej tvorivej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • Cinecom: Filmmaking And Adobe Video Editing Tutorials (www.cinecom.net, www.youtube.com/c/CinecomNetMedia)
  • JACKSON, W.: Digital Audio Editing Fundamentals, Apress, 2015, ISBN: 978-1484216477
  • PiXimperfect YouTube Channel (Photo Editting in Photoshop) (www.youtube.com/c/PiXimperfect/)
  • STOCKMAN, S.: How to Shoot Video That Doesn't Suck: Advice to Make Any Amateur Look Like a Pro, Workman Publishing Company, 2011, ISBN: 978-0761163237.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Garant predmetu:
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS