Kód predmetu:
A422T0_4B
Názov predmetu:
Tvorba audiovizuálnych diel
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študenti získali základné znalosti a zručnosti z profesionálnej tvorby videa, audia a fotografie. Vedia narábať s videokamerami a ich príslušenstvom, pripravovať a realizovať nahrávanie, ovládajú pokročilé techniky digitálnej postprodukcie a publikovania výsledných audiovizuálnych diel. Študenti vedia uplatniť tieto znalosti pri prezentovaní svojej práce, výsledkov, myšlienok a umeleckej tvorivej činnosti.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • Cinecom: Filmmaking And Adobe Video Editing Tutorials (www.cinecom.net, www.youtube.com/c/CinecomNetMedia)
  • JACKSON, W.: Digital Audio Editing Fundamentals, Apress, 2015, ISBN: 978-1484216477
  • PiXimperfect YouTube Channel (Photo Editting in Photoshop) (www.youtube.com/c/PiXimperfect/)
  • STOCKMAN, S.: How to Shoot Video That Doesn't Suck: Advice to Make Any Amateur Look Like a Pro, Workman Publishing Company, 2011, ISBN: 978-0761163237.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Priama výučba: laboratórne cvičenia 26 h Nepriama výučba: príprava na laboratórne cvičenia (šamoštúdium) - 12 hodín práca na projekte - 12h
Metódy a kritériá hodnotenia:
Celková známka z predmetu sa bude skladať z hodnotenia aktivity a plnenia úloh na laboratórnych cvičeniach (50% celkovej známky) a hodnotenia záverečného projektu (50% celkovej známky). Známka sa určí podľa pravidiel daných študijným poriadkom STU. Na získanie kreditov za predmet je potrebných aspoň 56% z max. počtu bodov.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS