Kód predmetu:
A422U2_4B
Názov predmetu:
Úvod do fuzzy systémov
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Vyučujúci:
Z. Takáč (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS