Kód predmetu:
A422U1_4B
Názov predmetu:
Úvod do jazyka R
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie úspešnosti študentov je založené na bodovacom systéme, pričom študent môže absolvovaním všetkých aktivít predmetu získať maximálne 100 bodov. Hodnotenie práce a vedomostí študenta počas semestra pozostáva z 2 bodovaných úloh alebo testov po 50 bodov. Výsledná známka je určená podľa štandardnej stupnice FCHPT.
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov jazyka R. Vie používať jazyk R a RStudio ako pokročilú kalkulačku, ovládať základné príkazy a pracovať so základnými dátovými typmi. Ovláda operácie s vektormi, maticami a dátovými rámcami. Študent má vedomosti aj o rozšíreniach jazyka R. Vie vytvoriť štatistickú analýzu údajov, jej grafické zobrazenie a interaktívnu webovú aplikáciu v jazyku R.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • TEETOR, P. R Cookbook, O'Reilly Media, 2011, 438 s. ISBN 978-0-596-80915-7.
  • WICKHAM, H. – GROLEMUND, G. R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data, O'Reilly Media, 2017, 518 s. ISBN 978-1491910399.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Garant predmetu:
doc. Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS