Kód predmetu:
A422V0_4B
Názov predmetu:
Vnorené systémy I
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Vyučujúci:
D. Dzurková (2022/2023 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním tohto predmetu si študent osvojil základné vedomosti z fungovania elektronických platforiem mikroovládačov, senzorických obvodov a ovládania fyzikálnych systémov. Študent zároveň získal praktické zručnosti zo zapájania elektrických obvodov mikroovládačov a ich programovania. Študent po úspešnom absolvovaní predmetu vie pracovať s fyzikálnymi meracími a akčnými členmi, programovať riadiacu logiku na najnižšej úrovni, realizovať zber procesných dát a ich spracovanie.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MARGOLIS, M. Arduino Cookbook: Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects. Sebastopol: O´Reilly Media, 2013. 699 s. ISBN 978-1-449-31387-6.
Odporúčaná:
  • ZÁVODSKÝ, O. Programujeme AVR v jazyku C, 2012. (Online kniha - https://svetelektro.com/Download/avr_kniha.pdf)
Plánované vzdelávacie aktivity:
Priama výučba: laboratórne cvičenia - 26h Nepriama výučba: príprava na laboratórne cvičenia a testy (štúdium literatúry, výpočty) - 10h spracovanie protokolov - 4h práca na projekte - 10h
Metódy a kritériá hodnotenia:
Celková známka z predmetu sa bude skladať z hodnotenia 3 testov alebo úloh na laboratórnych cvičeniach (60% celkovej známky) a hodnotenia záverečného projektu (40% celkovej známky). Známka sa určí podľa pravidiel daných študijným poriadkom STU. Na získanie kreditov za predmet je potrebných aspoň 56% z max. počtu bodov.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS