Kód predmetu:
A422V1_4B
Názov predmetu:
Vnorené systémy II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
D. Dzurková (2022/2023 – Zimný semester)
Garant predmetu:
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
14. 7. 2021

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS