Kód predmetu:
A422V1_4B
Názov predmetu:
Vnorené systémy II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Garant predmetu:
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Vyučujúci:
D. Dzurková (2022/2023 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS