Kód predmetu:
42412_4B
Názov predmetu:
Základy všeobecnej ekonomickej teórie
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS