Kód predmetu:
A422P0_4I
Názov predmetu:
Programovanie webových aplikácií I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie úspešnosti študentov je založené na bodovacom systéme, pričom študent môže absolvovaním všetkých aktivít predmetu získať maximálne 100 bodov. Priebežné hodnotenie práce a vedomostí študenta počas semestra pozostáva z 2 bodovaných úloh alebo testov po 25 bodov (spolu maximálne 50 bodov). Zvyšných 50 bodov je udeľovaných za vypracovanie a obhajobu záverečného projektu. Známka sa určí podľa pravidiel daných študijným poriadkom STU. Na získanie kreditov za predmet je potrebných aspoň 56% z max. počtu bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získali vedomosti zo základov procedurálneho programovania v jazyku PHP a z práce s MySQL databázou.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • SKLAR, D. PHP 7: Praktický průvodce nejrozšířenějším skriptovacím jazykem pro web, Zoner Press, 2018, 368 s., ISBN: 978-80-7413-363-3.
  • THOMSON, L. - WELLING, L.; Mistrovství - PHP a MySQL. Kompletní průvodce vývojáře, Computer Press, 2017, 680 s., ISBN: 978-80-251-4892-1
  • WEST, W. and PRETTYMAN, S.; Practical PHP 7, MySQL 8, and MariaDB Website Databases, Apress, 2018, 546 s., ISBN 978-1-4842-3843-1
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
Ľ. Čirka (2023/2024 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2022/2023 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
13. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS