Kód predmetu:
A422P0_4I
Názov predmetu:
Programovanie webových aplikácií I
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Vyučujúci:
Ľ. Čirka (2022/2023 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študenti získali vedomosti zo základov procedurálneho programovania v jazyku PHP a z práce s MySQL databázou.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • SKLAR, D. PHP 7: Praktický průvodce nejrozšířenějším skriptovacím jazykem pro web, Zoner Press, 2018, 368 s., ISBN: 978-80-7413-363-3.
  • THOMSON, L. - WELLING, L.; Mistrovství - PHP a MySQL. Kompletní průvodce vývojáře, Computer Press, 2017, 680 s., ISBN: 978-80-251-4892-1
  • WEST, W. and PRETTYMAN, S.; Practical PHP 7, MySQL 8, and MariaDB Website Databases, Apress, 2018, 546 s., ISBN 978-1-4842-3843-1
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky, laboratórne cvičenia, projekt Priama výučba: ● prednášky – 13 h ● laboratórne cvičenia – 26 h ● prezentácia a obhajoba projektu – 1h Nepriama výučba: ● príprava na prednášky a laboratórne cvičenia (štúdium literatúry, programovanie) – 30 h ● spracovanie projektu – 30 h
Metódy a kritériá hodnotenia:
Celková známka z predmetu sa bude skladať z hodnotenia úloh alebo testov (50% celkovej známky) a hodnotenia projektu (50% celkovej známky). Známka sa určí podľa pravidiel daných študijným poriadkom STU. Na získanie kreditov za predmet je potrebných aspoň 56% z max. počtu bodov.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS