Kód predmetu:
A422T0_4I
Názov predmetu:
Technické prostriedky automatizácie I
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:

Obsahovo je predmet členený na tri hlavné kapitoly. Prvá sa venuje fungovaniu a využitiu základných typov procesných inštrumentov merania (snímačov). Tu sa študenti oboznámia s elektrickými signálmi, charakteristikami snímačov, snímačmi teploty, snímačmi tlaku, meraním mechaniky tekutín a ich fyzikálnych vlastností, RC obvodmi, filtrami šumu, a diskrétnymi vstupnými prvkami automatizovaných systémov. Druhá časť je venovaná akčným členom a pohonom. Študenti sa oboznámia s konštrukciou a fungovaním motorov (DC a AC), ich ovládaním pomocou modulovaného napájania, výberom motorov pre špecifické aplikácie a taktiež motorizovaných akčných členov, akými sú ventily a čerpadlá. Tretia časť je venovaná základom práce s programovateľnými logickými regulátormi.

Úvod do predmetu, základy elektriny, bezpečnosť (dotácia 2/2)
Snímače - meranie procesných veličín (dotácia 10/10)
Statické a dynamické charakteristiky snímačov - rozsah merania, citlivosť, statický a dynamický posun, precíznosť a presnosť, rozlíšenie, linearita, hysterézia, stabilita, chyby merania, prechodová charakteristika snímača, frekvencia vzorkovania.
Snímače teploty - bimetalové snímače a aktuátory, kvapalinové a plynové teplomery, termistory, termometre, termočlánky, prevodníky a vysielače signálu.
Snímače tlaku - typy snímačov podľa rozsahu snímania, manometre, mechanické snímače tlaku, tenzometre, silomery, membránové kapacitné a tenzometrické snímače tlaku, rezonančné snímanie tlaku.
RC obvody a filtre šumu - harmonické signály v časovej a frekvenčnej doméne, užitočný signál, šum, RC obvody, prenosová funkcia dolno-priepustného RC filtra 1. rádu, amplitúdovo-frekvenčná charakteristika, návrh filtra pre potlačenie šumu.
Meranie mechaniky a fyzikálnych vlastností tekutín - bodové a kontinuálne meranie výšky hladiny: plaváky a výtlakové snímače, elektromechanické spínače, snímače hydrostatického tlaku, kapacitné snímanie výšky hladiny, ultrazvukové a radarové meranie hladiny; meranie prietoku: meranie diferenciálnym tlakom, elektromagnetické prietokomery, Coriolisov princíp, ultrazvukové prietokomery, vírové prietokomery, rotametre, objemové prietokomery, termické prietokomery.

Akčné členy a pohony - ovládanie technologických procesov (dotácia 6/6)
Elektrické motory na jednosmerný prúd - elektromagnetizmus; sila a veličiny rotačného pohybu; elektrický výkon a účinnosť; dôležité vlastnosti motorov; komutátorový a bezkomutátorový DC motor; vzťah napätia, rýchlosti a krútiaceho momentu DC motora; riadenie rýchlosti DC motorov; pulzovo-šírková modulácia; servo pohony, krokové motory.
Elektrické motory na striedavý prúd - striedavý prúd jednofázový/trojfázový; generovanie striedavého prúdu, menovité striedavé napätie, jednofázový a trojfázový indukčný motor, synchrónny motor, rýchlosť AC motorov, riadenie AC motorov, frekvenčné meniče.
Ventily a čerpadlá - Ventily: ventily s rotujúcim telesom, uzatváracie ventily, solenoidové ventily, typy aktuátorov, dôležité vlastnosti ventilov, strata a obnovenie tlaku, vodné kladivo; Čerpadlá: rotodynamické čerpadlá, objemové výtlačné čerpadlá, dôležité vlastnosti čerpadiel, charakteristika čerpadla a potrubia, kavitácia, výber čerpadla.

Priemyselné systémy riadenia (dotácia 8/8)
Úvod do digitálnych riadiacich systémov - Boolova algebra, logické a aritmetické operácie.
Programovateľné logické regulátory (PLC) - typy PLC, vlastnosti PLC, princíp fungovania, hardvérová architektúra, vstupné a výstupné moduly, fyzické a programové typy pamäte PLC, práca s pamäťou a adresovanie, dátové typy v PLC, operačný cyklus PLC.
Programovanie PLC, rebríková logika a rebríkové diagramy - základné prvky rebríkovej logiky (LAD), logické operácie v LAD, spínače, časovače a počítadlá, matematika v PLC, organizácia údajov v PLC, operácie s údajmi, matematické funkcie.
Organizácia programu v PLC - architektúra operačného systému PLC, organizačné bloky a ich priorita vykonávania, funkčné a dátové bloky, riadenie technologického procesu s využitím organizovaného programu.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS