Kód predmetu:
N421L10_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Fyzikálna chémia I (N400F0_4B) alebo súbežne zapísané Fyzikálna chémia I (N400F0_4B)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Testy, ústne skúšanie k téme laboratórneho cvičenia, vypracovanie protokolov z laboratórnych cvičení. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Výsledky vzdelávania:
Na konkrétnej práci v laboratóriu študent získa praktické skúsenosti z oblasti chemickej termodynamiky s dôrazom na kalorimetriu a fázové premeny jednozložkových a viaczložkových sústav. Pri práci v laboratóriu aplikuje poznatky získané v rámci prednášok a seminárov z fyzikálnej chémie.
Stručná osnova predmetu:
Refraktometria, polarimetria, stanovenie molárnej hmotnosti ľahko prchavých kvapalín, povrchové napätie kvapalín, viskozimetria, kalorimetrické stanovenie integrálnej rozpúšťacej entalpie, meranie tlaku nasýtenej pary, stanovenie fázovej rovnováhy v dvojzložkovej sústave kvapalina-para, kryoskopia, fyzikálno chemická analýza dvojzložkovej a trojzložkovej sústavy obmedzene rozpustných kvapalín.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • KLEIN, E. Fyzikálna chémia, Praktikum. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 191 s. ISBN 978-80-227-3187-4.
  • ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
  • ATKINS, P W. Student's Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1998. 429 s. ISBN 0-19-850319-9.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I tvoria neoddeliteľný celok s predmetom Fyzikálna chémia I.
Celkový počet hodnotených študentov:
498

A 62.4 %

B 27.1 %

C 9.6 %

D 0.9 %

E 0 %

FX 0 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie fyzikálnej chémie

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS