Kód predmetu:
N421L10_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Refraktometria, polarimetria, stanovenie molárnej hmotnosti ľahko prchavých kvapalín, povrchové napätie kvapalín, viskozimetria, kalorimetrické stanovenie integrálnej rozpúšťacej entalpie, meranie tlaku nasýtenej pary, stanovenie fázovej rovnováhy v dvojzložkovej sústave kvapalina-para, kryoskopia, fyzikálno chemická analýza dvojzložkovej a trojzložkovej sústavy obmedzene rozpustných kvapalín.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS