Kód predmetu:
N433S0_4I
Názov predmetu:
Seminár z angličtiny
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Garant predmetu:
Ing. Marek Lelovský
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent zručnosť čítania s porozumením a písania odborných článkov v anglickom jazyku, predovšetkým pre potreby diplomovej prace (a prípadných následných odborných publikácií) s dôrazom na správny preklad terminológie a spôsoby citácie.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ORESKÁ, A. English for Chemists. Bratislava: STU, 2001. 191 s. ISBN 80-227-1543-3.
Odporúčaná:
  • McCATHY M., O´DELL F.: Academic Vocabulary in USE,vCambridge University Press 2008. ISBN-13 978-0-521-68939-7
Plánované vzdelávacie aktivity:
cvičenia, práca s vedeckými článkami v anglickom jazyku Priama výučba: 26h Nepriama výučba (príprava na semináre a skúšku): 12h
Metódy a kritériá hodnotenia:
Písomný test
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS