Kód predmetu:
A434K0_4I
Názov predmetu:
Kurz letných športov v prírode
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 26 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
1
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické inžinierstvo – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Potraviny, hygiena, kozmetika – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Ochrana materiálov a objektov dedičstva – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Prírodné a syntetické polyméry – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Biotechnológia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Technológie ochrany životného prostredia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Biochémia a biomedicínske technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Technická chémia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Výživa a hodnotenie kvality potravín – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť.
Výsledky vzdelávania:
Účastník nadobudne zručnosti a znalosti potrebné na pobyt a vykonávanie rekreačného športu v prírode. Vie rozvíjať a zdokonaľovať pohybové a koordinačné schopnosti. Získa vzťah k prírode a letným športom.
Stručná osnova predmetu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
V rámci cyklistiky si študenti zabezpečujú svoju vlastnú výstroj. V rámci vodáctva výstroj zabezpečuje Oddelenie TV a Športu.
Garant predmetu:
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
14. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS