Kód predmetu:
A434K0_4I
Názov predmetu:
Kurz letných športov v prírode
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Garant predmetu:
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Účastník nadobudne zručnosti a znalosti potrebné na pobyt a vykonávanie rekreačného športu v prírode. Vie rozvíjať a zdokonaľovať pohybové a koordinačné schopnosti. Získa vzťah k prírode a letným športom.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Kurz letných športov pozostáva s troch športových aktivít vykonávaných v prírode. Kurz pozostáva z teoretickej a praktickej časti v pomere 1:10. Každá aktivita sa bude vykonávať v malých skupinách, zvlášť vo svojom špecifickom prostredí. Priama výučba 26 h.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Zápočet.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS