Kód predmetu:
A422P2_4I
Názov predmetu:
Pokročilé metódy strojového učenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je založené 50% na práci počas semestra, 50% z obhajoby záverečného projektu. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa na predmete oboznámili s pokročilými pojmami z teórie strojového učenia a umelej inteligencie, vedia aktívne použiť modely umelej inteligencie na riešenie klasifikačných problémov predovšetkým v oblasti predikcie na základe rôznych vstupných parametrov.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • Chollet, F. Deep Learning With Python. Manning Publications, 2017. 384 s. ISBN 9781617294433.
  • Raschka S., Mirjalili V. Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow. Packt Publishing, 2017. 622 s. ISBN 1787125939.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
M. Gall (2023/2024 – Zimný semester)
M. Gall (2022/2023 – Zimný semester)
M. Gall (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
Ing. Marián Gall, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
14. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS