Kód predmetu:
N427S4_4B
Názov predmetu:
Štatistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovať a odovzdať domáce zadania a zvládnuť záverečné testy minimálne na 56 percent.
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základmi matematickej štatistiky a naučiť ich spracovávať jednorozmerné a viacrozmerné dátové súbory aj s pomocou štatistického softvéru.
Stručná osnova predmetu:
Predmet je rozdelený do dvoch častí. V prvej časti sa preberajú teoretické základy aplikovanej štatistiky a to pravdepodobnosť, náhodné veličiny a náhodné vektory. Druhá časť je venovaná jednotlivým štatistickým analýzam (štatistické analýzy jednorozmerných a viacrozmerných dátových súborov). Preberajú sa bodové a intervalové odhady neznámych parametrov jednak v modeloch priamych meraní, ako aj v modeloch nepriamych meraní. Ďalej sa preberá testovanie štatistických hypotéz (konkrétne testovanie dobrej zhody dát s modelom, testovanie strednej hodnoty normálneho a exponenciálneho rozdelenia) a korelačná a regresná analýza.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • VARGA, Š. Matematická štatistika. Bratsilava : Nakladateľstvo STU, 2012. 219 s. ISBN 978-80-227-3789-0.
  • VOLAUF, P. Matematická štatistika: Zbierka príkladov. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 166 s. ISBN 80-227-1523-9.
  • MONTGOMERY, D C. – RUNGER, G C. Applied Statistics and Probability for Engineers. New York : John Wiley & Sons, 2002. 706 s. ISBN 0-471-20454-4.
Odporúčaná:
  • VARGA, Š. – ŠABO, M. – POSPÍCHAL, J. Matematika III: Matematická štatistika a numerické metódy. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2003. 202 s. ISBN 80-227-1840-8.
  • ROUSSAS, G G. A course in mathematical statistics. San Diego : Academic Press, 1997. 572 s. ISBN 0-12-599315-3.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
125

A 24.8 %

B 23.2 %

C 22.4 %

D 11.2 %

E 17.6 %

FX 0.8 %

Vyučujúci:
N. Krivoňáková (2020/2021 – Zimný semester)
N. Krivoňáková (2019/2020 – Zimný semester)
N. Krivoňáková (2018/2019 – Zimný semester)
N. Krivoňáková (2017/2018 – Zimný semester)
Z. Takáč (2016/2017 – Zimný semester)
Š. Varga (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie matematiky

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS