Kód predmetu:
N422L0_4B
Názov predmetu:
Linux -- základná automatizácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracúva svoj veľký skript za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebných v súčte minimálne 56 bodov. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov tvorby a používania skriptov v unixovom prostredí. Vie navrhnúť a vytvoriť jednoduché obslužné skripty v príkazovom shellovskom interpreteri bash. Má vedomosti o princípoch fungovania unixových programov.
Stručná osnova predmetu:
bash - opakovanie
Úvod do skriptovania
Jednoduché úlohy
-premenné
-cykly
-podmienky
Algoritmizácia zložitejších úloh
Vlastný skript
Prezentácia
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • STRÁNKY, Č. Učebnice GNU/Linuxu.  [online]. 2006. URL: http://www.abclinuxu.cz/ucebnice.
  • SOVA, M. UNIX: Úvod do operačního systému. Praha : Grada, 1991. 289 s. ISBN 80-85424-16-9.
  • ČADA, O. Operační systémy. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85623-44-7.
  • COOPER, M. Advanced Bash-Scripting Guide.  [online]. 2008. URL: http://freecomputerbooks.com/Advanced-Bash-Scripting-Guide.html.
  • TOPJIAN, J. Unix for the Beginning Mage.  [online]. 2008. URL: http://unixmages.com/.
  • JANOČKO, D. Využitie Raspberry Pi na edukačné účely. Bachelor thesis. STU, 2013.
  • GARRELS, M. Bash Guide for Beginners.  [online]. 2008. URL: http://www.tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/.
  • WATKISS, S. Penguin Tutor.  [online]. 2013. URL: http://www.penguintutor.com/.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia študijného programu automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve. Odporúčam až po absolvovaní predmetu Operačné Systémy.
Celkový počet hodnotených študentov:
29

A 58.6 %

B 6.9 %

C 13.8 %

D 13.8 %

E 6.9 %

FX 0 %

Vyučujúci:
R. Valo (2020/2021 – Zimný semester)
R. Valo (2019/2020 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2018/2019 – Zimný semester)
R. Valo (2017/2018 – Zimný semester)
R. Valo (2016/2017 – Zimný semester)
R. Valo (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS