Kód predmetu:
421L3_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I (N421L10_4B) alebo úspešne absolvované Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie I (N421L8_4B) alebo úspešne absolvované Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie I (421L2_4B)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Testy, ústne skúšanie k téme laboratórneho cvičenia, vypracovanie protokolov z laboratórnych cvičení. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Výsledky vzdelávania:
Na konkrétnej práci v laboratóriu študent získa praktické skúsenosti z oblasti základných elektrochemických meraní, experimentov z oblasti chemickej kinetiky a koloidnej chémie. Pri práci v laboratóriu aplikuje poznatky získané v rámci prednášok a seminárov z fyzikálnej chémie.
Stručná osnova predmetu:
1. Elektrochémia (dotácia 0/13)
 
a. Vodivostné merania. Prevodové čísla.
b. Elektródový potenciál a elektromotorické napätie galvanických článkov. Termodynamika galvanických článkov.
c. Polarizácia elektród.

2. Chemická kinetika (dotácia 0/13)
 
a. Kinetika jednoduchých reakcií: inverzia sacharózy, hydrolýza octanu etylového.
b. Rozklad anhydridu kyseliny octovej. Stanovenie aktivačnej energie jodácie acetónu.

3. Koloidná chémia a molekulová spektroskopia (dotácia 0/13)
 
a. Adsorpcia na pohyblivom fázovom rozhraní. Adsorpčné izotermy.
b. Molekulová spektroskopia vo viditeľnej oblasti žiarenia a stanovenie mólového absorpčného koeficienta.

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • KLEIN, E. Fyzikálna chémia, Praktikum. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 191 s. ISBN 978-80-227-3187-4.
  • ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
  • ATKINS, P W. Student's Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1998. 429 s. ISBN 0-19-850319-9.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie II tvoria neoddeliteľný celok s predmetom Fyzikálna chémia II.
Celkový počet hodnotených študentov:
1563

A 71 %

B 23.8 %

C 4.1 %

D 0.4 %

E 0 %

FX 0.7 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie fyzikálnej chémie

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS